Friday, 19 December 2014

MAKALAH KHULU'BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam masyarakat kita sering menjumpai berbagai macam kasus atau kejadian rumah tangga, seperti keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, namun lazimnya hak cerai itu dimiliki oleh laki-laki (suami), namun bukan berarti hal ini menunjukan bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena hukum kita (Islam) telah memberikan solusi bagi wanita yang mengalami gencatan atau beban rumah tangga untuk melakukan gugatan cerai pada suami, dengan cara memberikan upah atau iwadh sebagai bentuk membebaskan dirinya dari ikatan suami istri.
Namun pada prakteknya dilapangan, ternyata terjadi kontradiksi antara konsep gugatan cerai menurut persepektif hukum fiqh dan Pengadilan Agama dilingkungan kita. Sehingga penulis mencoba untuk mengulas sedikit tentang masalah gugatan cerai, dengan tujuan menemukan kebenaran, baik secara nisbiy maupun absolut.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian khulu’?
2.      Apa dasar hukum khulu’?
3.      Apa rukun dan syarat khulu’?
4.      Apa tujuan dan hikmah dari khulu’?

C.    Tujuan Penulisan
1.      Mahasiswa/i dapat mengetahui pengertian khulu’?
2.      Mahasiswa/i dapat mengetahui dasar hukum khulu’?
3.      Mahasiswa/i dapat mengetahui rukun dan syarat khulu’?
4.      Mahasiswa/i dapat mengetahui tujuan dan hikmah dari khulu’?


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Khulu’
Khulu’ yang terdiri dari lafaz kha-la-‘a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu’ dengan perkawinan karena dala Al-Qur’an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat al-baqarah (2) ayat 187:[1]
£`èd Ó¨$t6Ï9 öNä3©9 öNçFRr&ur Ó¨$t6Ï9 £`ßg©9

mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Penggunaan kata khulu’ untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam artinya istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh khulu’ diartikan dengan:
فرقة بعوض بلفظ الطلاق أن الخلع
Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu’.

Menurut fuqaha, khulu’ secara  umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubara’ah maupun talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan).[2]
Khulu’ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.[3] Menurut ulama fiqih, khulu’ adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Dasar pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa’I dari Ibnu Abbas yang berkata:
عن ابن عباس قال : جاءت امرآة ثابت بن قيس الى رسول الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكنّي آكره الكفر في  الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقته وطليقة (رواه البخاري والناساءي)

Istri Tsabit bin Qais bin Syammas dating kepada Rasululloh SAW, sambil berkata “Wahai Rasululloh, aku tidak mencela akhlaq dan agamanya[4], tapi aku tak inginmenjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”. Rasululloh bersabda “maukah kamu mengembalikan kebunnya (tsabit, suaminya)?, ia menjawab “ mau”, Rasul bersabda “Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”.

Ulama fiqih berbeda pendapat bahwa dalam khulu’ harus diucapkan kata khulu’ atau lafadz yang diambil dari kata dasar khulu’ atau kata lain yang memilik makna seperti itu. [5]Imam Hanafi mengatakan : “Khulu’ boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya si suami mengatakan kepada istrinya, “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian,” lalu istri menjawab, “saya beli itu”.
Atau si suami mengatakan kepada istri, “Belilah talak (untukmu) dengan harga sekian”. lalu si istri mengatakan, “baik, saya terima tawaranmu”. Imam Syafi’I juga mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan khulu’ dengan menggunakan redaksi jual beli.[6]
Untuk maksud yang sama dengan kata khulu’ itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: fidhyah, shulh, mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang dugunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu’. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima desebut fidyah dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah.[7]
apabila hasrat bercerai dari istri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan khulu’, sedangkan bila persetujuan itu oleh suami istri, keduanya hendak bercerai dinamakan mubara’ah.[8]

B.     Dasar Hukum Khulu’
Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:
1.      Mubah
Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau mubah.[9] Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Khulu' bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, Dasar dari kebolehannya terdapat dalam Al-Qur’an dan terdapat pula dalam hadist Nabi:
÷bÎ*sù ÷LäêøÿÅz žwr& $uKÉ)ムyŠrßãn «!$# Ÿxsù yy$oYã_ $yJÍköŽn=tã $uKÏù ôNytGøù$# ¾ÏmÎ/
Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"[10]

Demikian juga berdasarkan hadits berikut ini:
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلق ولا دين, ولكنى أكره الكفر فى الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقه)), فقالت: نعم, فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) [رواه البخارى]
Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).

2.      Haram.
Khulu'  bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:
a)      Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan Khulu'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:
Ÿwur @Ïts öNà6s9 br& (#räè{ù's? !$£JÏB £`èdqßJçF÷s?#uä $º«øx© HwÎ) br& !$sù$sƒs žwr& $yJŠÉ)ムyŠrßãm «!$# ( ÷bÎ*sù ÷LäêøÿÅz žwr& $uKÉ)ムyŠrßãn «!$# Ÿxsù yy$oYã_ $yJÍköŽn=tã $uKÏù ôNytGøù$# ¾ÏmÎ/
Artinya: " Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]
Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surga" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

b)      Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:
Ÿwur £`èdqè=àÒ÷ès? (#qç7ydõtGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$tB £`èdqßJçF÷s?#uä HwÎ) br& tûüÏ?ù'tƒ 7pt±Ås»xÿÎ/ 7poYÉit6B
Artinya: "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. An-Nisa: 19).

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

C.    Akibat Khulu’
Dalam hal akibat khulu’, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima khulu’ dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa khulu’ itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaranya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa khulu’ dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.

D.    Rukun dan Syarat Khulu’
Di dalam khulu’ terdapat beberaa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu’itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama.
Adapun yang menjadi rukun dari khulu’ itu adalah[11]:
a)      Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan;
b)      Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan;
c)      Uang tebusan atau iwadh; dan
d)     Alasan untuk terjadinya khulu’.
Pertama: suami
Syarat suami menceraikan istrinya dalam bentuk khulu’ sebagaimana yang berlaku thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara’, yaitu akil, balig, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu’ adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohannya (محجور عليه بسفه) yang menerima permintaan khulu’ istri adalah walinya.

Kedua: istri yang di khulu’
Istri yang mengajukan khulu’ kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:
1.      Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami.
2.      Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta/
Khulu’ boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. Khulu’ sepeerti ini disebut khulu’ ajnabi. Pembayaran iwadh dalam khulu’ seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.

Ketiga: adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh.
Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya khulu’. Pendapat lain, diantara nya disatu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu’ tanpa iwadh. Alasanya adalah bahwa khulu’ itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalaq. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Keempat: Shighat atau ucapan cerai yang disampaikanoleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau iwadh.

Kelima: adanya alasan untuk terjadinya khulu’.
Baik dalam ayat Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinnya khulu’ yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tuganya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

E.     Tujuan dan Hikmah Khulu’
Tujuan dari kebolehan khulu’ itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.[12]
Hikmah yang terkandung di dalamnyasebagaiana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu pabila perpecahan antara suami istri telah menumncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami-istri, maka khulu’ dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan unutk menegakkan hukum-hukum Allah.[13] Oleh karena itu Allah berfirman:

÷bÎ*sù ÷LäêøÿÅz žwr& $uKÉ)ムyŠrßãn «!$# Ÿxsù yy$oYã_ $yJÍköŽn=tã $uKÏù ôNytGøù$# ¾ÏmÎ/ 3 y7ù=Ï? ߊrßãn «!$# Ÿxsù $ydrßtG÷ès?   )  البقرة : ۲۲۹(
Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.[14]

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Khulu’ yang terdiri dari lafaz kha-la-‘a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Menurut fuqaha,  khulu’ secara  umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubara’ah maupun talak.
Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:
1.      Mubah. Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya.
2.      Haram. Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas dan apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu'.

B.     Saran
Diharapkan mahasiswa/i dan pembaca dapat mengetahui pengertian dari khulu’ dan ketentuan-ketentuan yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Maghniyah, Muhammad Jawwad. 2010. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera.
Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Sabiq, Sayyid. 2004. Fiqih Sunnah Jilid 3.  Jakarta: Darul fath.
Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.[1] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hl. 231.
[2]  Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, hl. 220.
[3] Muhammad Jawwad Maghniyah, Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera, 2010, hl. 456
[4] Maksudnya,ia istri Tsabit tidak berpisah dari suaminya karena akhlaknya yang buruk atau agamanya yang kurang, tapi ia berpisah karena ia benci melihat rupa wajahnya (dikutip dari buku Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq halaman 190).
[5] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3,  Jakarta: Darul fath, 2004, hl. 190
[6] Muhammad Jawwad, Fiqih.., hl. 460
[7] Amir, Hukum Perkawinan .., hl. 231
[8] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, hl 139.
[9] Amir, Hukum Perkawinan .., hl. 232
[10] QS. Al-Baqarah (2) : 229.
[11] Amir, Hukum Perkawinan .., hl. 234
[12] Amir, Hukum Perkawinan .., hl. 234
[13] Abdul Rahman, Fiqh Munakahat,..hl. 226.
[14] QS. Al-Baqarah (2) : 229.

0 comments:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com